Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ

Kategória  

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Naša obec
Počet voľných pracovných miest: 1
Kategória voľného pracovného miesta: odborný zamestnanec v ZŠ-školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg
Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
doklady o ukončenom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných údajov,
v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 30. augusta 2019 do 12:00 hod na Obecný úrad.
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obecný úrad. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.

Zverejnené 6. marca 2020.
Upravené 7. marca 2020.