Domov / Aktuality / Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v ZŠ

pred 21 dňami

V zmysle §11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Naša obec
Počet voľných pracovných miest: 1
Kategória voľného pracovného miesta: odborný zamestnanec v ZŠ-školský špeciálny pedagóg alebo sociálny pedagóg
Predpoklady: podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov resp. podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a  odborných zamestnancov.
Pracovný pomer na dobu: určitú
Platové podmienky: určené v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
doklady o ukončenom vzdelaní,
súhlas so spracovaním osobných údajov,
v prípade úspešnosti vo VK/VP Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte  najneskôr do 30. augusta 2019 do 12:00 hod na Obecný úrad.
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ – neotvárať“.

Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obecný úrad. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované a nebudú do ústneho pohovoru zaradené. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na ústny pohovor.